Zgodnie z polskim ustawodawstwem z chwilą ogłoszenia upadłości ustanawiany jest syndyk. Podstawowa rola tego pozasądowego organu postępowania upadłościowego polega na zarządzaniu i likwidacji majątku upadłego podmiotu (osoby fizycznej, przedsiębiorcy, wspólnika spółki osobowej i partnerskiej). Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego z Lublina oferuje pomoc i wsparcie w kontaktach z syndykiem masy upadłościowej.

Syndyk masy upadłościowej – zadania i kompetencje

Podstawowym zadaniem syndyka jest efektywne zarządzanie i skuteczna likwidacja majątku upadłego. Do kompetencji tego specyficznego organu należy:

  • identyfikacja i przejęcie całego mienia dłużnika,
  • dokonanie spisu inwentarza,
  • oszacowanie masy upadłości,
  • sporządzenie dla sędziego-komisarza planu likwidacyjnego.

Upadły podmiot traci prawo do zarządu aktywami oraz korzystania i rozporządzania nimi. Majątek ten obejmuje właśnie syndyk, który zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zabraniem przez osoby niepowołane.

Pozycja prawna syndyka jako zarządcy majątku

Zgodnie z polskimi regulacjami syndyk jest zarządcą majątku stanowiącego masę upadłości. Pozycja prawna tego organu nierozerwalnie wiąże się z zasadą jednolitości zarządu. Upadły ma obowiązek wskazać i wydać cały swój majątek, potwierdzając to pisemnie w formie oświadczenia składanego sędziemu-komisarzowi.

O specyfice statusu prawnego syndyka  świadczą dwie zasadnicze cechy:

  • zastępstwo pośrednie – wszystkie czynności podejmuje on w imieniu własnym, ale na rachunek upadłego, co w praktyce oznacza, że działania te bezpośrednio oddziałują na wielkość i strukturę majątku podmiotu będącego w upadłości,
  • samoistny charakter – od chwili ustanowienia nabywa on przymiot autonomicznego, niezależnego i samodzielnego organu postępowania upadłościowego.

Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego oferuje zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom merytoryczne wsparcie w kontaktach z syndykiem masy upadłościowej w Lublinie.