W celu poprawy sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa można przeprowadzić restrukturyzacyjne postępowanie sanacyjne. Jego celem jest przygotowanie przedsiębiorcy do racjonalnego sformułowania propozycji układowych z wierzycielami. Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego oferuje pomoc w opracowaniu wniosku do właściwego sądu gospodarczego w Lublinie.

Postępowanie sanacyjne – istota i specyfika

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne firmy zagrożone niewypłacalnością lub charakteryzujące się brakiem wypłacalności mogą przeprowadzić określone działania sanacyjne. Dzięki możliwości zastosowania specyficznych instrumentów prawno-finansowych w postaci:

  • odstąpienia od niekorzystnych umów handlowych,

  • redukcji stanu zatrudnienia,

  • zawieszenia toczących się postępowań egzekucyjnych,

istnieje realna szansa na uzdrowienie sytuacji finansowo-ekonomicznej firmy na tyle, że będzie możliwe zaproponowanie jej wierzycielom korzystniejszych propozycji układowych.

Do wszczęcia postępowania sanacyjnego niezbędny jest wniosek złożony do właściwego miejscowo sądu gospodarczego w Lublinie. W przygotowaniu oraz skompletowaniu stosownej dokumentacji pomagają nasi specjaliści od prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw w tym zakresie.

Skutki wszczęcia postępowania sanacyjnego

Otwarcie postępowania sanacyjnego generuje różnego rodzaju skutki dotyczące osoby i majątku dłużnika, jego zobowiązań finansowych, nabytych spadków oraz małżeńskich stosunków majątkowych.

Zarówno majątek firmowy – wykorzystywany do prowadzenia działalności biznesowej, jak i prywatny – należący do przedsiębiorcy z mocy prawa staje się masą sanacyjną. Ustalenie jej składu należy do kompetencji zarządcy, który sporządza spis inwentarza.

Dłużnik jest zobligowany do wskazania i wydania całego majątku, a także dokumentów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. W szczególności chodzi tu o księgi rachunkowe i ewidencje prowadzone na potrzeby księgowo-podatkowe.