Istotną rolę w postępowaniu naprawczym mającym na celu polepszenie sytuacji finansowo-ekonomicznej w przedsiębiorstwie odgrywa licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu firma ma realne szanse na wyjście z pułapki zadłużenia. Nasza Kancelaria oferuje usługi doradcze w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych podmiotom gospodarczym m.in. z Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Lublina, Siedlec, Zamościa i pozostałych miejscowości województwa lubelskiego.

Doradca restrukturyzacyjny – szeroki zakres usług dla dłużników i wierzycieli

Instytucja doradcy odgrywa ważne role w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jego głównym zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której dłużnik przestanie być niewypłacalny. W realizacji tego celu:

  • udziela porad i sporządza opinie w zakresie obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
  • przygotowuje plany restrukturyzacyjne,
  • pomaga dłużnikom w wyborze właściwych kierunków działań naprawczych, a wierzycielom w ochronie interesów i ograniczenia ryzyka strat finansowych,
  • uczestniczy w negocjacjach między obiema stronami postępowania,
  • dokonuje wyboru optymalnych narzędzi i instrumentów sanacyjnych i modernizujących.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny z naszej Kancelarii może również pełnić określone funkcje w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Funkcje doradcy restrukturyzacyjnego

Licencjonowany doradca Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego jest uprawniony do pełnienia funkcji:

  • nadzorcy układu wybieranego przez dłużnika – który przygotowuje m.in. propozycje układowe i sporządza spis wierzytelności,
  • nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym – ustala skład masy układowej i opracowuje plan naprawczy,
  • zarządcy w procesie sanacyjnym – wykonuje obowiązki sprawozdawcze w imieniu restrukturyzowanego podmiotu.

Licencjonowany do­­ra­d­ca restrukturyzacyjny oferuje pomoc i wsparcie zarówno dla dłużników – firm będących w kryzysie, jak i wierzycieli z województwa lubelskiego.